Tepelné čerpadlá

Realizujeme dodávku, montáž a servis tepelných čepradiel.

 

 

Princíp tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá sú zariadenia na získavanie tepla z okolitého prostredia na vykurovanie budov. Takéto teplo - napríklad z pôdy, z vonkajšieho vzduchu, z podzemnej alebo povrchovej vody alebo z odpadového vzduchu z interiérov - je k dispozícii všade, je ho dostatok a je zadarmo. Napriek tomu ho však klasickými metódami nevieme využiť na priame vykurovanie, pretože uvedené médiá majú nízku teplotu (tzv. nízkopotenciálové teplo).

Tepelné čerpadlo pracuje na rovnakom termodynamickom principe ako chladnička. Tá vnútri odoberá teplo potravinám - chladí - a v zadnej časti odovzdáva získané teplo do miestnosti - vykuruje. Tak isto pracuje aj tepelné čerpadlo, ale obrátene a s oveľa väčším výkonom. Odoberá teplo vode, vzduchu alebo pôde v exteriéri a pomocou radiátorov alebo podlahového vykurovania ho odovzdáva v interiéri.

Celý cyklus tepelného čerpadla pozostáva zo štyroch fáz, ktoré sa neustále opakujú:

 • 1. fáza - Vyparovanie: Chladivo, ktoré koluje v tepelnom čerpadle, odoberá teplo od vzduchu, vody alebo pôdy a tým se odparuje (mení skupenstvo na plynné).
 • 2. fáza - Kompresia: Kompresor tepelného čerpadla prudko stlačí ohriate plynné chladivo. Vďaka fyzikálnemu princípu kompresie, pri ktorom pri vyššom tlaku rastie teplota, "vynesie" nízkopotenciálne teplo chladiva na vyššiu teplotnú hladinu približne 80 °C.
 • 3. fáza - Kondenzácia: Takto zahriate chladivo pomocou druhého výmenníka odovzdá teplo vode v radiátoroch, ochladí sa a skondenzuje. Radiátory toto teplo vyžiaria do miestnosti. Ochladená voda vo vykurovacom okruhu sa potom vracia naspäť do druhého výmenníka, kde sa znova ohrieva.
 • 4. fáza - Expanzia: Priechodom cez expanzný ventil sa chladivo vháňa k prvému výmenníku, kde sa znova ohreje.

 Tepelné čerpadlá takto dokážu teplo z uvedených médií (o teplote napr. okolo 2 °C) previesť na vyššiu teplotnú hladinu (napr. okolo 80 °C), ale na to potrebujú dodať inú, obyčajne elektrickú energiu. Zisk tepla z okolitého prostredia na vykurovanie je však vyšší v porovnaní so spotrebou elektriny na pohon tepelného čerpadla: z 1 kWh spotrebovanej elektriny je možné bežne získať 3 až 4 kWh tepla.

Tepelným čerpadlom je možné ušetriť až 75 % ročných nákladov na vykurovanie.

 

 

V rámci projektu Zelená domácnostiam II, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr.  podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/harmonogram/

 

Technické podmienky podpory

Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky ak:

a)   je určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;

b)   je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o menovitom tepelnom výkone Prated (Pdesignh) pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, pričom za splnenie tejto podmienky je považovaný aj doklad o menovitom tepelnom výkone Prated (Pdesignh) pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, vydaný certifikačným orgánom EHPA alebo HP Keymark;

c)   jeho sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) v závislosti od druhu tepelného čerpadla dosahuje nasledovné minimálne hodnoty podľa technického predpisu pre priemerné klimatické podmienky nízkoteplotnú aplikáciu, potvrdené akreditovanou skúšobňou, pričom za splnenie tejto podmienky je považovaný aj doklad o SCOP pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu, vydaný certifikačným orgánom EHPA alebo HP Keymark:

 • tepelné čerpadlo zem – voda:      >4,1
 • tepelné čerpadlo voda – voda:     >4,1
 • tepelné čerpadlo vzduch – voda: >3,5

d)   má vydané vyhlásenie o zhode.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

 • tepelné čerpadlo;
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
 • zemné vrty;
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome

Hodnota poukážky je závislá do výkonu zariadenia a splnenia podmienok uprednostnenia tak, ako sú definované vo Všeobecných podmienkach v článku E.

Domácnosť v rodinnom dome deklaruje splnenie podmienok uprednostnenia čestným vyhlásením pri podaní žiadosti o vydanie poukážky. Overenie splnenia podmienky je predmetom kontroly zo strany SIEA.

Základná sadzba pri tepelnom čerpadle pre rodinný dom je 272 €/kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla, maximálna výška podpory je 2 720 € na inštaláciu.

 

Druh nehnuteľnosti / zariadenie Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
tepelné čerpadlo v rodinnom dome bez uprednostnenia a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%
a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
272 €/kW 2 720 € 299 €/kW 2 992 € 340 €/kW 3 400 €

 

Pre vypracovanie ponuky alebo konzultácie nás neváhajte kontaktovať

Pre návrh riešenia a vypracovanie ponuky kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom na uvedených kontaktoch.